Juridische informatie - voorwaarden voor het gebruik van de website


Kwaliteit van informatie en service, beperking van aansprakelijkheid

H2Glass besteedt de grootste zorg aan het ontwerp van zijn site. Het garandeert echter niet de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is er ook bewust van dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. H2Glass wijst bijgevolg alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zijn site of van het eventuele gebruik ervan.

De hyperlinks op de portaalsite die gebruikers naar andere internetsites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van H2Glass met betrekking tot de inhoud van deze sites. De risico's van het gebruik van deze sites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. Deze respecteert de gebruiksvoorwaarden van deze sites.

H2Glass kan overigens niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de URL’s of domeinnamen die op de site staan.

Ondanks alle inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wijst H2Glass alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen van de service of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op de website zijn auteursrechtelijk of, in het geval van databases, door een specifiek recht beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van H2Glass of, indien van toepassing, van een derde van wie H2Glass de benodigde autorisaties verkreeg. Tenzij anders bepaald mag de tekstuele of numerieke informatie op de site gratis worden gebruikt, mits vermelding van de bron en uitsluitend voor andere dan commerciële of reclamedoeleinden.

Anderzijds is het zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden om deze informatie te reproduceren voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals om de andere elementen op de website, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen te gebruiken of te reproduceren. Zulke verzoeken moeten worden gericht aan de directie van H2Glass (info@h2glass.com).Doorgestuurde informatie

Doorgestuurde informatie Stuur geen informatie door die onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, provocerend, pornografisch of godslasterlijk is, of eender welke andere informatie die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet van het grondgebied waarnaar deze Website verwijst.